Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestujúci, v súvislosti s očakávanou zvýšenou návštevnosťou cintorínov počas sviatku Všetkých svätých a pamiatky zosnulých bude v dňoch 29. – 30. októbra a 1. novembra 2022 posilnená premávka na cintorín. Počas jesenných školských prázdnin v dňoch 28. októbra a 31. októbra 2022, budú všetky autobusové linky premávať v režime školské prázdniny. Dušičkové cestovné poriadky budú na webe mesta a stránke www.mhdrk.sk. V pondelok 24.10.2022 sme nasadili do užívania nový E-SHOP na stránke www.mhdrk.sk a MOBILNÚ APLIKÁCIU MHD Ružomberok. Rekonštrukcie ciest I/18 od križovatky MONDI a ulice Poľnej budú v krátkych dňoch ukončené, následne nebude dochádzať k meškaniam autobusov hlavne počas špičiek, za vzniknuté komplikácie počas uplynulého rekonštrukčného obdobia sa ospravedlňujeme. V najbližších dňoch bude spustená preferencia autobusov MAD na križovatkách čo výrazne pomôže odstrániť aj minimálne meškania spojov v časoch špičky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky Blaguss Slovakia, s.r.o. pre predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktnú platobnú kartu prostredníctvom internetovej aplikácie

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky pre predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktnú platobnú kartu (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa aplikujú na všetky predaje predplatných cestovných lístkov na bezkontaktnú platobnú kartu, ktoré Blaguss Slovakia, s.r.o., IČO: 35 796 251, so sídlom Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava, registrovaný na Okresnom súde Bratislava II, oddiel Sro, vložka č. 22509/B, IČ DPH: SK2020280130, infolinka: 02/ 4363 7257, e-mail: ruzomberok@blaguss.sk (ďalej len „Blaguss Slovakia, s.r.o.“) predá zákazníkovi prostredníctvom internetovej stránky MHDRK.sk (ďalej všeobecne len ako „Zmluva“). Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany (zákazníka) alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú spracované na základe ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú dňom doručenia písomnej elektronickej objednávky zákazníka vystavenej prostredníctvom internetovej aplikácie pre predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktnú platobnú kartu, ktorou zákazník akceptuje podmienky navrhnuté Blaguss Slovakia, s.r.o. v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a pripísaním finančných prostriedkov na účet Blaguss Slovakia, s.r.o..
 5. Predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktnú platobnú kartu prostredníctvom internetovej aplikácie sa realizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Zákazníkom pre účely týchto Všeobecne obchodných podmienok je fyzická osoba, ktorá má záujem o kúpu predplatného cestovného lístka na bezkontaktnú platobnú kartu prostredníctvom internetovej stránky www.mhdrk.sk alebo s asistenciou na predajnom mieste Blaguss Slovakia, s.r.o..
 7. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.

 

II. Predmet zmluvy a podmienky predaja predplatného cestovného lístka na bezkontaktnú platobnú kartu

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Blaguss Slovakia, s.r.o. dodať zákazníkovi elektronický predplatný cestovný lístok (ďalej len „PCL“) platný v dopravných prostriedkoch dopravcu Blaguss Slovakia, s.r.o. s časovou platnosťou podľa aktuálne platnej Tarify pre bezkontaktnú platobnú kartu ako nosič predplatného cestovného lístka a záväzok zákazníka zaplatiť Blaguss Slovakia, s.r.o. kúpnu cenu PCL podľa aktuálne platnej Tarify pre bezkontaktnú platobnú kartu ako nosič predplatného cestovného lístka.
 2. Predaj predplatného cestovného lístka na bezkontaktnú platobnú kartu sa realizuje prostredníctvom internetovej aplikácie ktorú prevádzkuje Blaguss Slovakia, s.r.o. na webovej stránke: www.mhdrk.sk po registrácii zákazníckeho účtu a bezkontaktnej platobnej karty.
 3. Zákazník je povinný preukázať nárok na zľavu na predajnom mieste Blaguss Slovakia, s.r.o. v zmysle Prepravného poriadku MAD Ružomberok, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.mhdrk.sk.
 4. Zákazník si zakúpi PCL na bezkontaktnú platobnú kartu prostredníctvom písomnej elektronickej objednávky zákazníka vystavenej prostredníctvom internetovej aplikácie na predaj PCL na bezkontaktnú platobnú kartu.
 5. PCL na bezkontaktnú platobnú kartu si môžu zakúpiť držitelia mestskej karty, po jej registrácii v internetovej aplikácii na predaj PCL na bezkontaktnú platobnú kartu alebo s asistenciou na predajnom mieste Blaguss Slovakia, s.r.o., a.s.
 6. Zákazník je povinný vyplniť v rámci registrácie karty požadované povinné údaje z bezkontaktnej platobnej karty a povinné údaje o držiteľovi bezkontaktnej platobnej karty, vrátane vloženia aktuálnej fotografie tváre. Fotografia nesmie byť staršia ako jeden rok a musí zodpovedať súčasnej podobe zákazníka, zobrazuje zákazníka v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi. V takýchto prípadoch nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu zákazníka. Zákazník je zodpovedný za aktuálnosť a správnosť údajov v systéme, vrátane fotografie a je si vedomý možných sankčných postihov v prípade neaktuálnych alebo nepresných údajov.
 7. V písomnej elektronickej objednávke si zákazník určí aj spôsob platby. V prípade, ak zákazník nevyplní všetky políčka uvedené vo formulári, objednávka nebude úplná a systém predaja ju nespracuje.
 8. PCL prostredníctvom internetu je možné zakúpiť si vopred

- 30 kalendárnych dní pred jeho požadovanou platnosťou;

- Najneskôr 3 pracovné dni pred jeho požadovanou platnosťou v prípade, že držiteľ bezkontaktnej platobnej karty vykonáva platbu prevodom na účet;

- Najneskôr 1 pracovný deň pred jeho požadovanou platnosťou v prípade, že takáto kúpa je výhradne spojená s online platbou prostredníctvom internetového platobného produktu podporovaného internetovou aplikáciou predaja PCL na bezkontaktnú platobnú kartu, ktorú prevádzkuje Blaguss Slovakia, s.r.o..

 1. Po vyplnení písomnej elektronickej objednávky je zákazník povinný prekontrolovať si správnosť a úplnosť svojich údajov a vyjadriť svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zakliknutím políčka – Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami a odoslať formulár.
 2. Ak aplikácia MHDRK po spracovaní elektronickej objednávky zákazníka odošle zákazníkovi potvrdzujúci e-mail, tento e-mail neslúži zákazníkovi ako doklad na cestovanie.
 3. V prípade online platby, je zákazník automaticky presmerovaný na platobnú bránu banky. V tomto prípade zákazník postupuje podľa pokynov banky.
 4. V prípade platby formou prevodu na účet zákazník v systéme obdrží pokyny na úhradu. Zákazník je povinný postupovať pri úhrade podľa pokynov uvedených na objednávke. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet Blaguss Slovakia, s.r.o., je zákazníkovi zaslaný e-mail o úspešnom zrealizovaní transakcie a o spracovanej elektronickej objednávky zákazníka.
 5. V prípade, ak finančné prostriedky za nákup PCL nie sú pripísané na účet Blaguss Slovakia, s.r.o. v lehote splatnosti, písomná elektronická objednávka môže byť automaticky stornovaná.
 6. Zákazník môže zrušiť nákup PCL kedykoľvek v priebehu vyplňovania písomnej elektronickej objednávky a to až do momentu jej zaplatenia.
 7. Daňový doklad o zakúpení PCL je možné vytlačiť z internetovej aplikácie predaja PCL na bezkontaktnú platobnú kartu.

 

III. Kúpna cena PCL

 1. Kúpna cena PCL je uvedená v aktuálne platnej Tarife pre bezkontaktnú platobnú kartu ako nosič predplatného cestovného lístka ktorá je zverejnené na webovej stránke: mhdrk.sk
 2. Cenu kupónu môže zákazník uhradiť dodávateľovu nasledujúcimi spôsobmi:
  1. bezhotovostne prevodom na účet dodávateľa Blaguss Slovakia, s.r.o. vedený Tatra Banka, a.s. (ďalej len „účet dodávateľa“);
  2. bezhotovostne prevodom na účet dodávateľa v prípade medzinárodného platobného styku
   IBAN SK 96 1100 0000 0029 4209 5591
 1. on-line platbou cez www.mhdrk.sk
 1. Pri platbe prevodom musí byť rešpektovaný dátum splatnosti platobného príkazu, ktorý je generovaný systémom. Zákazník je o tomto dátume informovaný. Pri platbe platobnou kartou je nutné transakciu uskutočniť do dátumu stanoveného systémom. O týchto lehotách je zákazník informovaný pri potvrdení objednávky.
 2. Pri bezhotovostnej platbe je zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby (číslom objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania čiastky na účet dodávateľa.
 3. V prípade bezhotovostnej platby platobnou kartou je kúpna cena splatná pri objednaní kupónu.
  1. Zákazník je informovaný o potvrdení transakcie platobnou bránou a taktiež aplikácie e-shop. Pokiaľ platí prevodom, sú mu po potvrdení objednávky zaslané platobné údaje.
  2. V prípade platby po stanovenej lehote bude objednávka zrušená a platba vrátená.

 

IV. Dodacie podmienky,

 1. Zakúpené dlhodobé časové kupóny sa aktivujú automaticky najneskôr do 60 minút po zakúpení.
 2. Doručenie vydanej dopravnej karty bude na adresu cestujúceho, alebo doručená do dopravnej kancelárie.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je podľa občianskeho zákonníku možné.
 2. Odstúpenie od zmluvy je upravené v aktuálne platnom MAD Ružomberok, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.mhdrk.sk
 3. Zákazník odoslaním elektronickej objednávky Blaguss Slovakia, s.r.o. potvrdzuje, že Blaguss Slovakia, s.r.o. včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

VI. Reklamačné konanie a riešenie sporov

 1. Blaguss Slovakia, s.r.o. zodpovedá za to, že PCL na bezkontaktnej platobnej karte po celú dobu platnosti PCL má vlastnosti výslovne vymienené, že ho možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy, a že PCL nemá právne vady.
 2. Zákazník reklamáciu nákupu PCL na bezkontaktnej platobnej karte uplatňuje písomne prostredníctvom e-mailu: ruzomberok@blaguss.sk alebo listom zaslaným do sídla Blaguss Slovakia, s.r.o..
 3. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý zákazník reklamuje.
 4. Blaguss Slovakia, s.r.o. sa bude snažiť k reklamáciám vyjadriť čo najskôr ako to bude možné, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
 5. Zákazník má právo obrátiť sa na Blaguss Slovakia, s.r.o. so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ruzomberok@blaguss.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Blaguss Slovakia, s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Blaguss Slovakia, s.r.o. porušil jeho práva.
 6. V prípade straty, alebo poškodenia bezkontaktnej platobnej karty, je zákazník oprávnený previesť platný PCL na inú bezkontaktnú platobnú kartu zaregistrovanú v systéme na toho istého držiteľa karty.
 7. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušný Ústredný inšpektorát
  Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
  Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, www.soi.sk. A Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republikaTel.: +421 905 528 477E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.  

 

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Blaguss Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vystavenia PCL so súhlasom dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si PCL na bezkontaktnú platobnú kartu prostredníctvom internetovej aplikácie predaja PCL na bezkontaktnú platobnú kartu ktorú prevádzkuje Blaguss Slovakia, s.r.o. na webovej stránke www.mhdrk.sk, alebo osobne, pri asistovanej registrácii na predajnom mieste Blaguss Slovakia, s.r.o.
 2. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci elektronického formulára v systéme predaja PCL na bezkontaktnú platobnú kartu prostredníctvom internetovej aplikácie na prevádzkovanej na webovej stránke www.mhdrk.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so ZOOÚ. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní elektronickej žiadanky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári.
 3. Zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ, prevádzkovateľ Blaguss Slovakia, s.r.o., prípadne tretia osoba - spoločnosťou určený sprostredkovateľ: Telmax, s.r.o., Na Stráni 511, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika, IČO: 27481166, v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov zákazníka je udelený na dobu platnosti registrácie v systéme pre predaj PCL na bezkontaktnú platobnú kartu.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 2. Zmluvy, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti, ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
 4. Blaguss Slovakia, s.r.o. vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvného vzťahu oboznámil zmluvného partnera s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. januára 2021.

 

Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Zistite viac tu.